SPARC - en nationell plattform för deltagarbaserad aktionsforskning, samverkan och utbildning 


Ett viktigt mål för SPARC – Swedish Participatory Action Research Community – är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Syften för SPARC är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning.


   

  Skolan som demokratibärande resurs.

  SPARC Årskonferens 2024 ägde rum i Stockholm och Södertörns högskola. Med temat "Skolan som en demokratibärande resurs".


  Introduktion till SPARCs Årskonferens, John Björkman lektor i Idéhistoria, Södertörns högskola och ordförande i SPARC Fia Andersson


  Bildning, demokrati och ”jämfrihet".

  Bild: Studiecirkel och den skötsamme arbetaren. Key-note talare: Anders Burman, idéhistoriker, Södertörns högskola  Läs sammanfattningen - höger sida.

  Bild: En forskningscirkel om folkbildning som demokratibärande - process och produkt.
  Ann-Mari Schwartz, kursarbete och kursutveckling vid Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

  Bild: Den medborgerliga bildningens framtid. Henrik Bohlin, idéhistoriker och filosof, Södertörns högskola 

  Bildning, demokrati och jämfrihet

  Anders Burman, idéhistoriker,  Södertörns Högskola

  Bildning och demokrati är två utpräglat öppna begrepp. De är mångtydiga,omtvistade och svårhanterliga, eller med ett ord: dissensuella, präglade avmeningsskiljaktigheter. Analytiskt kan detta framstå som ett problem och idiskussioner är det lätt att tala förbi varandra. Men utifrån ett idéhistorisktperspektiv är det möjligt att följa kampen om begreppen och argumenten för ochemot bildning och demokrati. I föredraget gör jag detta utifrån tre historiskanedslag: för det första nyhumanismen och den allmänna folkuppfostran underdecennierna efter franska revolutionen, för det andra senidealismen och desociala rörelserna kring sekelskiftet 1900, och för det tredje nyliberalismenoch högerpopulismen under de senaste årtiondena. I föredraget visar jag hur detunder alla tre faser gjorts både radikala och konservativa uttolkningar av debåda begreppen. Avslutningsvis resonerar jag kring bildningens och demokratinskritiska potential utifrån Étienne Balibars begrepp égaliberté – eller påsvenska ”jämfrihet” – som för samman égalité och liberté. Jag hävdar att ensådan dynamisk balans mellan frihet och jämlikhet borde utgöra ett övergripandemål inom både utbildning och politik. Bildning, demokrati och jämfrihet.

  Bild: En profession på vetenskaplig grund – vad innebär det för det demokratiska uppdraget?
  Per Båvner, utredare vid Sveriges Lärare


  Bild: Ett deltagarbaserat utvecklingsprojekt inom gymnasieskolans estetiska program med Elisabeth Lisa Öhman, Lektor i  Bild, Stockholms Universitet 

  CARN 2024 Årlig konferens i Malmö

  CARN 2024 Årlig konferens  i Malmö

    (Collaborative Action Research Network). 


  Torsdag 24 – lördag 26 oktober, lunch till lunch

  på Malmö Universitet 


  Årets tema: Action Research for Citizen Health,
  Social Sustainability and Education


   SPARC kommer att medverka

  mer information kommer under 2024  Vad är forskningscirkeln?

  Grundtanken med forskningscirkeln är att skapa en mötesplatsdär cirkeldeltagarna, verksamma inom något område, har ett problem/en fråga som de vill förstå och utveckla -möter forskaresom är intresserade av deras frågor.Den fråga som ligger till grund för samtal i cirkelnkommer alltsåfrån deltagarna själva. I cirkelnskapasnågot nytt, utifrånbåde erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapligt framtagen kunskap, en kunskapsmassa som inte kunnat bildas i enbart praktiken eller enbartinom forskningen. Forskningscirkeln kan - lite förenklat - beskrivas som en studiecirkel där även en

  eller flera forskare deltar. (Fia Andersson, Ordförande i SPARC)


   Om Paulo Freire´s pedagogik och filosofi 


  Se och lyssna på ordförande i SPARC Fia Andersson och ledamot i SPARC John Björkman samtal om Freire. Tryck på pilen nedan. 

  unsplash