SPARC - en nationell plattform för
deltagarbaserad aktionsforskning, samverkan
och utbildning 


Ett viktigt mål för SPARC – Swedish Participatory Action Research Community – är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Syften för SPARC är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning.


  Forskningscirkeln som kunskapskälla


  Kursen ges i Malmö i samarbete mellan SPARC, Malmö folkhögskola och Glokala folkhögskolan, för doktorander (7.5 hp)  och praktiker våren 2024.
  Kursen är en orientering om hur forskningscirkeln kan användas som kunskapskälla inom deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling?

  Kursperiod: 2023-12-04 – 2024-03-15
  Kurstillfällen i Malmö: 11 december 2023, 11-12 januari 8 - 9 februari, 13 mars 2024
  Studietakt: Motsvarande 25%. Kursen ges genom tre träffar i Malmö och självständiga studier mellan dessa tillfällen samt ett uppstartsseminarium i december i år.
  Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad genom CSN, om du väljer att läsa den som folkhögskolekurs. Kostnader: Kursen genomförs utan avgift men kostnad för litteratur kan tillkomma. 

  Anmälan till kursen: Senast 1 december genom att maila till Margareta Rämgård margareta.ramgard@mau.se eller Gunilla Härnsten gunilla@gundrastorp.se 

  Mer detaljerad information om kursen finns här:

  Forskarutbildningskurs - Jämlik Hälsa 7.5 hp

  Malmö Högskola


  Kursens engelska namn: Health equity - participatory action research for social sustainability and health. Sista anmälningsdag 2024-02-02

  Syfte: Kursen syftar till att doktoranden skapar sig djupare kunskaper om metodologiska aspekter i deltagarbaserad aktionsforskning och på vilket sätt paradigmet vilar på en vetenskapligt grund. 

  Förkunskapskrav: Kursdeltagarna ska vara antagna till forskarutbildning. Kursen inriktas speciellt mot deltagare som genomför deltagarbaserade projekt i samverkan med andra aktörer. Exempelvis, hälso- och sjukvård, polis, skola, socialtjänst, miljö/stadsplanering och/eller idéburna organisationer, föreningar och brukare/medborgargrupper. Kursen kan därför även vara av intresse för de som arbetar med förändringar och verksamhetsutveckling i offentliga organisationer, företag eller civilsamhällets organisationer i forskningsprojekten.

  SPARC-ledarmoten Margareta Rämgård med kollegor bidrar med kursinnehåll och litteratur. 

  Mer detaljerad information om kursen finns här:

  CARN - konferens i Malmö i oktober 2024

  Vad är CARN? CARN är ett internationellt nätverk med medlemmar från utbildnings-, hälso-, socialvårds-, komersiella och offentliga tjänster. Syftet med nätverket är att stödja aktionsforskning och bidrag till actionsforskningens teori och metodik. I väntan på mer information om konferensen i Malmö, finns det möjligheter  att läsa om årets CARN-konferensen i Manchester. https://carnconference2023.org/ 

  SPARC-ledamoten Margareta Rämgård med kollegor bidrog till ett abstrakt till årets konferens i Manchester. Titel på abstraktet: "Equal Health - An approach towards sustainable health promotion" (se höger sida).  


  Abstrakt


  Vad är forskningscirkeln?

  Grundtanken med forskningscirkeln är att skapa en mötesplatsdär cirkeldeltagarna, verksamma inom något område, har ett problem/en fråga som de vill förstå och utveckla -möter forskaresom är intresserade av deras frågor.Den fråga som ligger till grund för samtal i cirkelnkommer alltsåfrån deltagarna själva. I cirkelnskapasnågot nytt, utifrånbåde erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapligt framtagen kunskap, en kunskapsmassa som inte kunnat bildas i enbart praktiken eller enbartinom forskningen. Forskningscirkeln kan - lite förenklat - beskrivas som en studiecirkel där även en

  eller flera forskare deltar. (Fia Andersson, Ordförande i SPARC)


   Om Paulo Freire´s pedagogik och filosofi 


  Se och lyssna på ordförande i SPARC Fia Andersson och ledarmot i SPARC John Björkman samtal om Freire. Tryck på pilen nedan.